Členové

Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D. zástupce vedoucí katedry, odborný asistent
Mgr. et Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
funkce
zástupce vedoucí katedry, odborný asistent –

studijní záležitosti

výzkum a výuka v oborech především systematické muzikologie

 

 

telefon
585 633 278
e-mail
adresa
Místnost: 3.14,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

zimní semestr 2016/2017: úterý, 9:00-9:45

Osobní informace

Vystudovala gymnázium ve Vysokém Mýtě (1997), poté muzikologii na FFUP v Olomouci (Mgr. 2003). V bakalářské práci do podoby analytické monografie zpracovala první smyčcový kvartet Josefa Suka, diplomovou práci věnovala estetickým a hudebně estetickým názorům Jaroslava Volka. Na FFUP v Olomouci pokračovala dalším studiem: v roce 2010 ukončila absolutoriem magisterské studium psychologie a v roce 2011 doktorské studium muzikologie. Orientuje se k problémům systematické hudební vědy, zajímá se především o hudební filozofii, stylové problémy moderní hudby a hudebně psychologický výzkum.

  

Publikace

Monografie:

 • Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

Studie:

 •  Husserlian Notion of Inner Perception, Sound Qualities and the Philosophy of Music in Geiger. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 47, 2016, č. 2, s. 207–222.

 • Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music. In: Ostium 12, 2016, č. 4.

 • From Mersmann to Lewin: Toward a Conceptual Shift Within the Phenomenological Analysis of Music. In: Musicologica Olomucensia 2016, 24, s. 101–111.

 • Hans Mersmann and the Analysis of the New Music. In: Musicologica Olomucensia 2015, 22, s. 109–119.

 • Otakar Zich a Moritz Geiger o recepci uměleckého díla. In: Muzikologické fórum, 1, 2012, č. 2, s. 33–38.

 • Music in Jean-Paul Sartre’s Philosophy. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica 37 - 2011, Musicologica Olomoucensia 13, Lyko, P. (ed.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, s. 93–106.

 • Irrreality of a Work of Musik in Phenomenological Aesthetics. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica 35 - 2010, Musicologica Olomoucensia 11, Šímová, V., Blüml, J. (eds.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, s. 79–86.

 • Husserlian Tradition in the Conceptions of Musical Time. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica 34 - 2009, Musicologica Olomoucensia X, Šímová, V., Vičar, J. (eds.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, s. 169–180.

 • Hudební časovost v pojmech Edmunda Husserla. In: Miscellanea z výročních konferencí 2006 a 2007. Baťa, J. (ed.); Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2008, s. 183–188.

 • Ingardenovo pojetí hudebního díla a etnická hudba. In: Poledňák, I. a kol.: Proměny hudby v měnícím se světě. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 193–202.

 • The place of music in Alfred Schütz´s life-world. In: Musicologica Olomucensia VIII. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica - Aesthetica - 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

 • Estetické názory Jaroslava Volka. In: Estetika XXXXI, 2005, č. 3-4, s. 230–249.

 • Berná, L., Stratilková, M.: Hudební památky z českých zemí ve Švédských archivech. In: Opus musicum 2001, č. 6, s. 36–43.; anglicky jako Music from the Czech Lands in Swedish Archives. In: Czech Music, 2002, č. 2, s. 12–14.

Slovníková hesla:

 • pro encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Jaroslav Volek (2007, Personenteil sv. 17)
 • pro Český hudební slovník osob a institucí: Jaroslav Volek (s Ivanem Poledňákem, 2009), Edmund Husserl (2009) 

Studijní texty:

 • Estetika a obecná teorie umění I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

 • Estetika a obecná teorie umění II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

 • Teorie hudebního zápisu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

Granty

 • Fenomenologická analýza hudby (FPVČ, 2013–2016)
 • Hudba ve filozofii J.-P. Sartra (2010, rozvojový projekt MŠMT)
 • Husserliánská tradice v koncepcích hudební časovosti (2008, interní doktorandský grant FFUP)
 • Nový koncept studia předmětu hudební estetika (FRVŠ 2005, s Ivanem Poledňákem)
 • Moravika a bohemika v hudebních archivech ve Stockholmu a v Uppsale (FRVŠ 2001, s Janem Vičarem a Lucií Bernou)
 • další odborná činnost: katalogizace části sbírky Stubenberků pro Státní oblastní archiv v Zámrsku (2000)
 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 23. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: