prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.

ŽIVOTOPIS A BIBLIOGRAFIE

muzikoložka, pedagožka, narozena 9. 6. 1947, Krnov.

Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole v rodišti (1965) absolvovala na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci studium oborů hudební výchova - čeština (1970) a klavír - zpěv sólo (1971). V době studia vyučovala hře na klavír na Lidové škole umění v Krnově a zároveň spolupracovala s Krnovským dětským sborem. Po absolutoriu krátce pracovala jako lektorka klavírní hry v olomouckém Parku kultury a oddechu, v roce 1971 se stala asistentkou Roberta Smetany při řešení badatelského programu o českých světských písních zlidovělých a 1972 podnikla srovnávací sběratelskou sondu těchto písní na Jindřichohradecku a Valašsku (materiál obsahoval přes tisíc záznamů českých lyrických zlidovělých písní, výsledky sběru byly vtěleny do studie K problematice zlidovělých písní, in Sborník Vlastivědné společnosti muzejní, Olomouc 1973). Byla 1973 převedena jako učitelská síla na katedru hudební vědy a výchovy, po zrušení katedry v roce 1980 přešla na katedru teorie kultury a 1989 se podílela na znovuobnovení studia hudební vědy na filozofické fakultě; na samostatné katedře muzikologie působí dosud. PhDr. 1974 na základě práce Vokální tvorba Pavla Bořkovce, daląí studium bylo spojeno se stážemi v zahraničí: krátkodobě Maďarsko (Pecs, Ústav Zoltána Kodálye, 1974), NDR (Berlín, Humboldtova univerzita, 1975), SSSR (tříměsíční pobyt v Moskvě: konzervatoř, Ústav Gněsinových, hudební fakulta Lomonosovovy univerzity, 1976); postgraduální kurz hudební teorie absolvovala na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze 1980-82 u Karla Risingra. Hod-nost CSc. získala 1985 na základě disertace Základní tendence soudobé české tvorby pro dětské sbory, habilitovala se 1994 na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s monografií Pavel Bořkovec.

Na olomoucké muzikologické katedře vyučuje hudební analýzu, hlasovou výchovu, dějiny hudby 20. století, dějiny a estetiku sborového zpěvu, dějiny a didaktiku hudební výchovy. Je autorkou koncepce přípravného kurzu pro uchazeče o studium, ąkolitelkou doktorandského studia, řeąitelkou řady projektů Fondu rozvoje vysokých ąkol, organi-zuje studentské odborné soutěže fakultní i celostátní. Organizační činnost vyvíjí též mimo fakultu: téměř dvacet let byla členkou výboru a dalších komisí mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Svátky písní Olomouc, po přijetí do Svazu českých skladatelů a koncertních umělců se podílela na přípravách konference Janáčkiana v Ostravě. Po vzniku Asociace hudebních umělců a vědců stála u zrodu Tvůrčího centra v Olomouci a byla jeho první předsedkyní (1989-95), je členkou různých odborných komisí (např. Nadace Český hudební fond) a výborů (Česká hudební rada, Nadace Františka Lýska, Společnost Zdeňka Fibicha, Česká muzikologická společnost, Spolek pro komorní hudbu v Olomouci, Tvůrčí centrum AHUV v Olomouci, ad.).

Badatelsky se orientuje na několik problémových oblastí, předevąím na sborovou tvorbu a dějiny české hudby 20. století, kde výsledkem jsou předevąím samostatné publikace Pavel Bořkovec (heslo o Bořkovcovi zpracovala i pro The New Groves Dictionary of Music and Musicians, 2. edition, London 2001) a Cantus iuventutis. Rovněž další okruh zájmu (vztah hudby a slova) vedl ke vzniku řady prací. Burešová se uplatňuje i jako editorka především notových sborníků pro dětské sbory, jež souvisely s akcemi Svátky písní Olomouc (K slavnostním příležitostem, 1983; Domove líbezný, 1984; Dny radosti, 1985; Folklórní inspirace, 1986; Komu píseň zpíváme, 1986; Pojeďte s námi, 1987; Veljo Tormis, 1987; Louka na jaře, 1988; Život jako písnička, 1988), ale také sborníků Copak to ale za mozeka hraje? Hanácké zpěvohry 18.století (s Eduardem Petrů, Ostrava 1985), Kritické edice hudebních památek I (Olomouc 1996, UP, s Janem Vičarem) a Pomněnky - Pampeliąky. Výběr ze sbírek lidových písní v úpravě Frantiąka Lýska (Brno 1998) ad. Dlouhodobě se zaměřuje i na popularizaci hudby: zveřejnila přes 300 recenzí, kritik, programových brožur, propagačních letáků o skladatelích, atd., vystoupila na konferencích doma i v zahraničí (Německo, Polsko, Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko).

Profil v Českém hudebním slovníku

www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php

Knižní publikace

Pavel Bořkovec (Olomouc 1994).

Cantus iuventutis(Olomouc 2003).

Drobnější samostatné publikace

Příspěvek k problematice vztahu hudby a slova v prvních desetiletích XX. století (Ostrava 1979, Městské kulturní středisko).

K některým otázkám současné české sborové tvorby pro děti (Olomouc 1984, Park kultury a oddechu).

Soudobá česká sborová tvorba pro děti předąkolního věku (Praha 1986, Ústav pro kulturně výchovnou činnost).

Studie a stati v odborném tisku (výběr)

Česká dětská sborová tvorba v sedmdesátých letech XX. století jako nová estetická kva-lita (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fac. phil., Culturologica 1, Olomouc 1984, s. 71-81).

O deklamaci v soudobých sborech pro děti (sborník Dětský sborový zpěv jako součást národní kultury, Olomouc 1986, Česká hudební společnost a PKO, s. 30-42).

Výběrová bibliografie k oblasti teorie sborové praxe (Bulletin č. 6, Informační centrum dětského sborového zpěvu, PKO Olomouc 1985, s. 30-42).

Veljo Tormis - pěvec národa (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 5, s. 222-223).

Gorkij v naąí hudbě (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 26-29).

Česko-ruské vztahy v hudebních časopisech dvacátých let (sborník Československo-sovětské literární a kulturní vztahy I, Olomouc 1989, s. 275-294).

Sovětská hudba v meziválečném období u nás (sborník Janáčkiana 1988, Ostrava 1989,s. 64-70).

Der Rattenfänger von Pavel Bořkovec (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica - Aesthetica 12, 1993, Musicologica I, s. 49-64).

Die Olmützer Zeitschrift Beethoven (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Phi-losophica - Aesthetica 12, 1993, Musicologica I, s. 109-113).

Zu den Stilprinzipien im Schaffen von Pavel Bořkovec (sborník Musikgeschichte zwis-chen Ost- und Westeuropa, Tagungsbericht, Chemnitz 1995, s. 159-163).

Lýskova práce v dětských sborech (sborník Musica viva in schola XII, Brno 1995, s. 163-166).

Česká dětská sborová interpretace a tvorba v dneąní hudební výchově (sborník Dějiny hudební výchovy, Muzikologické studie 5, Ostrava 1996, s. 211-215).

Lidová píseň v interpretaci dětských pěveckých sborů (sborník Lidová píseň a hudební výchova, Olomouc 1997, s. 83-89).

K problematice vydávání a edic české sborové tvorby pro děti (sborník Kritické edice hudebních památek II, UP Olomouc 1996, s. 164-168).

K otázce apercepce Janáčkovy hudby (Sborník z konference Janáčkiana 1996, Ostrava 1997, s. 46-57).

Musiktheater in mährischen Schulinstitutionen (sborník Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Tagungsbericht, Chemnitz 1998, Heft 3, s. 198-210).

Instruktivní klavírní literatura Eugena Suchoně (sborník Eugen Suchoň v kontexte eu-rópskej hudby 20. storočia, Bratislava 1998, s. 97-103).

Folklór v klavírní instruktivní literatuře dvacátého století (sborník Musica viva in scho-la XV, Brno 1999, s. 69-75).

Die Legende vom Rattenfänger in der tschechischen Kultur (sborník Musicologica Olomucensia V, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 2000, s. 31-39).

Bohuslav Martinů ve sborové tvorbě pro děti (sborník Bohuslav Martinů český a světo-vý, Ostrava 2000, s. 41-46).

Dětský sborový zpěv (sborník Cantus choralis 99, Ústí nad Labem AUP 61, Studia mu-sica VIII, s. 125-128).

Fibich als Liederkomponist (sborník Fibich - Melodrama - Art nouveau, Praha 2000, s. 109-114).

K tradici sborového pěvectví na Moravě. 1.část - Historie dětského sborového zpěvu na severní a střední Moravě. (Kritické edice hudebních památek VII, Hudba v Olomouci - historie a současnost II, Olomouc 2004, s.234-252).

Literatura

I. Lexika

Vyslouľil, Jiří: Hudební slovník pro kaľdého II (Vizovice 1999).

II. Ostatní

Recenze na monografii o Pavlu Bořkovcovi: Lidové noviny 22. 9. 1995, s. 3 (Petr Kofroň); Hudební rozhledy 49, 1996, č. 5, s. 34 (Jitka Slavíková); Opus musicum 28, 1996, č. 2, s. 74-76 (Jiří Fukač), Hudební věda 33, 1996, č. 2, s. 190-192 (Jaromír Havlík).

Recenze publikací K některým otázkám současné české sborové tvorby pro děti a Soudobá česká sborová tvorba pro děti předąkolního věku: Estetická výchova 1989, č. 7, s. 212-213 (Stanislav Pecháček).

Nahoru

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 25. 10. 13, vytvořeno: 2. 8. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: