Muzikologie

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

dvouoborové, bakalářské, prezenční

Délka studia (roky)

3

Akademický titul

Bc.

V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMTF a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru).

Studium garantuje

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., E-mail: lenka.krupkova@upol.cz, (+420) 585633287

Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc

musicology.upol.cz

Charakteristika oboru

Bakalářské dvouoborové studium muzikologie je určeno absolventům konzervatoří a gymnázií (případně i jiných střeních škol) s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Student získává ucelené znalosti z hudebně teoretických disciplín (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, teorie hu­debního zápisu, hudební analýza), z dějin evropské a české hudby, z dějin a teorie populární a jazzové hudby a dalších disciplín hudební vědy (etnomuzikologie, hudební psychologie, hudební sociologie, hudební kritika a popularizace hudby aj.) i z dalších pro muzikologa nezbytných oborů (cizí jazyky, dějiny filozofie, estetika a obecná teorie umění atd.). Výuka  je zaměřena také na rozvoj praktických dovedností (sluchová analýza, čtení a hra partitur, collegium musicum, hra na klavír, počítačová editace hudby, odborná praxe). Po úspěšné obhajobě bakalářské práce a vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin hudby se student může ucházet o další studium v navazujícím dvouletém ma­gisterském jednooborovém nebo dvouoborovém studiu muzikologie.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia muzikologie je odborník vybavený hudebně teoretickými a historickými znalostmi, jazykovými schopnostmi i praktic­kými hudebními zkušenostmi, které mu umožňují uplatnit se v hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách aj. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Požadavky přijímací zkoušky 

TSP - Test studijních předpokladů

Uchazeči o studium absolvují Test studijních předpokladů. Další info viz. www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/

To top

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 2. 5. 17, vytvořeno: 22. 2. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: