Členové

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. vedoucí katedry, garant oboru muzikologie
Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
funkce
vedoucí katedry, garant oboru muzikologie –

docentka

garantka studijního oboru Uměnovědná studia

telefon
585 633 287
e-mail
adresa
Místnost: 3.12,Univerzitní 3, 5,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

pondělí 9.30-10.30

Osobní informace

muzikoložka, pedagožka, narozena 26. 8. 1970, Zlín (tehdy Gottwaldov) Na konzervatoři v Ostravě studovala hru na klavír (1984-1990) a v hudebním studiu pokračovala na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1990-1995, Mgr. na základě diplomní práce K hudebně dramaturgické struktuře opery Věc Makropulos Leoše Janáčka). Postgraduální studium ukončila prací Komorní tvorba Vítězslava Nováka (Ph.D. 2001), na stejné fakultě studovala i obor žurnalistika (1994-1997) a získala titul Bc. Svou profesní činnost svázala s olomouckou muzikologií, kde od roku 1995 působí nejprve jako odborná asistentka, později jako docentka (habilitovala se v roce 2009). V letech 1996 a 1998 absolvovala studijní pobyt na Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft. Hlavními oblastmi jejího odborného zájmu jsou česká hudba 19. a 20. století, zvláště tvorba Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka, hudební sociologie, dějiny německé operní scény v Olomouci a ediční činnost.

Oborové zaměření

- Česká hudba 19. a 20. století, osobnosti Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka

- Německá operní scéna v Olomouci

- Hudební sociologie

Publikace

a) Monografie

Křupková, Lenka: Studie ze života a díla Vítězslava Nováka, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, 224 s. ISBN 80-244-1537-2 -

Křupková, Lenka: Vítězslav Novák – Universal Edition Wien. Korespondence 1910-1935, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, 319 stran. ISBN 978-80-244-1863-6.

Křupková, Lenka: Německá operní scéna v Olomouci II. 1878-1920, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, 384 s.  ISBN 978-80-244-3212-0   

Kopecký, Jiří – Křupková, Lenka: Provincial Theater and Its Opera. German Opera Scene in Olomouc, 1770 – 1920, Olomouc: VFFUP, 2015, 365 s. ISBN 978-80-87895-44-3

b) Studie a články v odborných periodikách a sbornících, kapitoly v knihách

1.     Křupková, Lenka: Einsätzigkeit in der Mehrsätzigkeit in den Kammerwerken von Vítězslav Novák. In: Musicologica Olomucensia VI. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica Aesthetica 24. Olomouc 2002, s. 151-178. ISBN 80-244-0491-5

2.     Křupková, Lenka: Třetí smyčcový kvartet G dur op. 66 – Novákův nezdařilý návrat ke komorní kompozici. In: Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. 3/2004. ISSN 1214-5955

3.     Křupková, Lenka: Ke kompoziční práci Vítězslava Nováka. In: Živá hudba XIV. Praha 2004, s. 129-146. ISBN 80-903589-1-8

4.     Křupková, Lenka: Malá česká světovost. In: 30 Slovenská hudba, 2004, č. 4, s. 522-528. ISSN 1335-2458

5.     Křupková, Lenka: Mikuláš Bek: Hudební posluchači v České republice 2001. In:  Acta musicologica. cz. Revue pro hudební vědu. 1/2004. ISSN 1214-5955

6.     Křupková, Lenka: Janáček v Österreichische Musikzeitung. In: Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. 2/2004. ISSN 1214-5955

7.     Křupková, Lenka: Moravismy ve tvorbě Vítězslava Nováka a jejich hodnocení. In: 36 Opus musicum, 2004, č. 6, s. 2-5. ISSN 00862-8505

8.     Křupková, Lenka: Recepce Vítězslava Nováka ve Vídni. In: Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Praha 2004, s. 42-48, ISBN 80-7008-176-7

9.     Křupková, Lenka: Drama einer Heldin. In: Acta universitatis Palackianae Olomucensis VII. Fakultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 28-2005. Olomouc 2005, s. 79-98. ISBN 80-244-1055-9

10.  Křupková, Lenka: Zur kompositorischen Arbeit von Vítězslav Novák an Beispielen von Materialien der Kammermusik-Werke. In: 5 Muzikologija. Beograd 2005, s. 269-288. ISSN 1450-9814

11.  Křupková, Lenka: Ohlasy na Novákova díla ve Vídni a Berlíně v období do roku 1918. In: Acta musicologica. Revue pro hudební vědu. 3/2005. ISSN 1214-5955

12.  Křupková, Lenka: Vítězslav Nováks Korrespondenz mit dem Verlag Universal Edition. In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Gudrun Schröder Verlag. Leipzig 2005, s. 132-149. ISBN 3-926196-45-9

13.  Křupková, Lenka: Vítězslav Novák a Leoš Janáček - srovnání dvou klavírních sonát.In: Fenomén Janáček včera a dnes. Brno 2006, s. 113-121. ISBN 80-87005-00-7.

14.  Křupková, Lenka: Rozvíjející variace – „pokroková“ kompoziční technika v hudebně teoretických konceptech. In: Prezentácie – konfrontácie. Sborník z mezinárodního muzikologického semináře pořádaného Katedrou teorie hudby na HTF VŠMU v Bratislavě. Bratislava 2007, s. 117-130. ISBN 978-80-969354-2-0.

15.  Křupková, Lenka: Janáčeks Oper Die Sache Makropulos im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Acta universitatis Palackianae Olomucensis VIII. Fakultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 31-2006, s. 125-144. ISBN 80-244-1378-7. ISSN 1212-1193.

16.  Křupková, Lenka: Proč byl Novák k Moyzesovi kritický? Ke vztahu Vítězslava Nováka a Alexandra Moyzesa. In: K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera.  Sborník z mezinárodní muzikologické konference Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. Bratislava 2006, s. 181-187, ISBN 978-80-89236-20-6.

17.  Křupková, Lenka: Možnosti distančního studia muzikologie. In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 1.-2. 6. 2006). Ostrava 2006, s. 77-81. ISBN 80-7008-202-X.

18.  Křupková, Lenka: Nové cesty ke studiu muzikologie. In: Aeduca 2006. Sborník příspěvků z odborných konferencí. Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1729-5. 

19.  Křupková, Lenka:Předmluva-Preface-Vorwort. In: Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák (editorka) Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Fakultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2007, s. 17-27. ISBN 978-80-244-1716-5.

20.  Křupková, Lenka: Varšava – Darmstadt východu. K reflexi varšavského podzimu v české hudební publicistice 50. a 60. let 20. století. In: Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák (Křupková, Lenka. ed.). Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Fakultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2007, s. 130-146. ISBN 978-80-244-1716-5.

21.  Křupková, Lenka: První a druhá moderna Vítězslava Nováka. In: 32 Slovenska hudba, č. 3-4, r. 2007, s. 290-301. ISSN 1335-2458.

22.  Křupková, Lenka: K Janáčkovým operám na Slovensku. In: 55 Slovenské divadlo, 2007, č. 2, s. 328-331. ISSN 0037-699X.

23.  Křupková, Lenka: Opera v esejích. In: 55 Slovenské divadlo, 2007, č. 2, s. 328-331. ISSN 0037-699X.

24.  Křupková, Lenka:Geistliches Werk von Vítězslav Novák. In: Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia. Sborník z 9. mezinárodního sympózia Melos-Étos. Bratislava 2008,  s. 184-189.  ISBN 978-80-88884-92-7.

25.  Křupková, Lenka:Proměna Čapkova dramatického textu v Janáčkově opeře Věc Makropulos. In: Leoš janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008. Ostrava 2008, s. 25-41. ISBN 978-80-7368-576-8.

26.  Křupková, Lenka: Janáčkova hudba světu. In: 34 Slovenská hudba, 2008, č. 3-4, s. 489-496. ISSN 1335-2458

27.  Křupková, Lenka: Das Warschauer Fenster in die Neue Musik. In:Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 12. Leipzig 2008, s. 290-301. ISBN 978-3-926196-51-4.

28.  Křupková, Lenka:Ohlasy na prvé české uvedenia Janáčkovej opery Vec Makropulos. In: Slovenské divadlo, r. 2009, č. 1, s. 54-68. ISSN 0037-699X.

29.  Křupková, Lenka:Zur Dramaturgie Janáčeks Libretto zu der Oper „Die Sache Makropulos“. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Musicologica Brunensia,  č. 42-43, r. 2009, s. 63-68. ISSN 1212-0391.

30.  Křupková, Lenka:Wie Juliette 1938-1966 in der Tschechoslowakei rezipiert wurde.Österreichische Musikzeitschrift, č. 11-12, r. 2009, s. 34-36. ISSN 0029-9316.

31.  Křupková, Lenka:Boj o českou hudbu v Olomouci v poslední třetině 19. století. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě III. Olomouc 2009, s. 93-102. ISBN 978-80-244-2362-3.

32.  Křupková, Lenka: Warum Die Sache Makropulos bei en Angelsachsen beliebter ist? Eine Sonde in die Rezeption Janáčeks Oper in Deutschland, England und den USA. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica, č. 10. r. 2009, s. 133-146. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Phil., Musicologica ISSN 1212-1193.

33.  Křupková, Lenka: Die Metamorphosen der tschechischen Rezeption der Oper Julietta von Bohuslav Martinů. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica, č. 11, r. 2010, s. 69-79. ISSN 1212-1193.

34.  Křupková, Lenka: Zdeněk Fibich als ein Argument in Nováks Polemik mit Nejedlý. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica, č. 12, r. 2010, s. 297-307. ISSN 1212-1193.

35.  Křupková, Lenka: Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století. Olomouc 2008. In: Hudební věda 68, r. 2011, č. 1, s. 119-122. ISSN 0018-7003.

36.  Křupková, Lenka: Olomoucké divadlo za vedení Carla Sticka. In: Opus musicum 43, r. 2011, č. 2, s. 39-48 ISSN 00862-8505.

37.  Křupková, Lenka: Vítězslav Novák als Tourist.In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica, č. 14, r. 2011, s. 91-100. ISSN 1212-1193.

38.  Křupková, Lenka: Neúspěšný ředitel Carl Stick. O divadle na Moravě a ve Slezsku IV. Olomouc 2011, s. 41-49. ISBN: 978-80-244-2871-0

39.  Křupková, Lenka: Olomouc, deutsche und tschechische Musikstadt im 19. Jahrhundert. In: Musikstadt. In: Musikstadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Leipzig 2011, s. 272-280. ISBN 978-3-926196-58-3

40.  Křupková, Lenka: Divadelní ředitelé a město Olomouc od konce 70. let 19. století do roku 1920. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica, č. 16, r. 2012, s. 73-92. ISSN 1212-1193.

41.  Křupková, Lenka: Vítězslav Novák - osová osobnost české moderní hudby. Úvahy o moderním, tedy pokrokovém skladateli. In: Moderna/Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 268-275. ISBN 978-80-244-3418-6

42.  Křupková, Lenka - Kopecký, Jiří: Olomoucká opera v letech 1830-1920 a její vztahy k Vídni. In: Theatralia, 16/2013, č. 1, s. 28-41. ISSN 1803-845X

43.  Křupková, Lenka: Německá opera jako součást boje o národní zájem. K dobové recepci v německém městském divadle v Olomouci od 70. let 19. století do roku 1920. In: Opus musicum, 45/2013, č. 2, s. 22-39. ISSN 0862-8505

44.  Křupková, Lenka: Obraz publika městského divadla v Olomouci. In: Musicologica Brunensia 48, 2013, č. 2. ISSN 1212-0391

45.  Křupková, Lenka: „Deficit, který ani vyčíslit neumím…“ Olomoucká éra divadelního ředitele Stanislause Lessera v letech 1896-1904. In: Divadelní revue 2014, č. 2, s. 58-76. ISSN 0862-5409

46.  Křupková, Lenka: The City of Olomouc and Theatre Directors. Model Example of the Operation of the Austro-Hungarian City Theatre. In: International Review of Music Aesthetics and Sociology 45, 2014, č. 2, s. 275-281. ISSN 0351-5796

47.  Křupková, Lenka: Das Theater in Olmütz in den ersten Jahren der neuen Tschechoslowakischen Republik. In Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-Tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit, Praha: Etnologický ústav AVČR, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014, s. 281-290. ISBN 978-80-87112-89-2

48.  Křupková, Lenka: Beethoven jako symbol základu němectví. In: Opus musicum, 47, 2015, č. 1, s. 6-17, ISSN ISSN 0862-8505

49.  Křupková, Lenka - Kopecký, Jiří:Die deutsche Oper in Olmütz (1830-1920): Bemühungen um eine Nachahmung der Bühne der Metropole. In Musiktheater in Raum und Zeit. Beiträge zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hudobné divadlo v priestore a čase, Bratislava: Asociácia Corpus ve spolupráci s NM CODE, 2015, s. 89–115. ISBN 978-80-89484-04-1

50.  Křupková, Lenka: Beethoven und deutschsprachige Stadt Olmütz. In Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa, Leipzig:  Gudrun Schröder Verlag, s. 107-123. ISBN 978-3-926196-71-2

51.  Křupková, Lenka: Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Josefa Kresánka. In Jozef Kresánek (1913-1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry , Ružomberok: VERBUM, 2015, s. 197-204. ISBN 978-80-561-0294-7 

52.  Křupková, Lenka: Die "provinzielle" Olmützer Opernbühne und Wien. In Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa Heft 15,  Leipzig:  Gudrun Schröder Verlag, 2015, 94-104. ISBN 978-3-926196-70-5

c) Ediční/redakční činnost

·        Křupková, Lenka, ed.: Musicologica Olomucensia III. In honorem Jaroslav Jiránek (editorka spolu s Janem Vičarem)Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Fakultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 15, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997,  180 s. ISBN 80-7067-743-0

·        Křupková, Lenka, ed.: Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák.  Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Fakultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2007, 276 s. ISBN 978-80-244-1716-5

·        Křupková, Lenka, ed.: Korespondence Vítězslava Nováka v letech 1890-1949. Elektronická edice korespondence. In: http://letters.musicologica.cz

Granty

-            v letech 2002-2004 – řešitelka grantového projektu GAČR Korespondence Vítězslava Nováka 1890-1914.

-            v letech 2001-2003 – účast v projektu Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa. Eine Edition. Hlavní řešitel – Universität Leipzig, Institut für Musikwissenschaft.

-            v letech 2000-2004 – spoluřešitelka grantového projektu Nadace Českého hudebního fondu Odkaz Vítězslava Nováka, prameny, korespondence a dokumenty

-            v roce 2004 spoluřešitelka integrovaného rozvojového projektu Zavedení e-learningu na Univerzitě Palackého v Olomouci

-            v roce 2005 spoluřešitelka integrovaného rozvojového projektu Rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu

-            v letech 2006-2007 – řešitelka grantového projektu GAČR Korespondence Vítězslava Nováka 1915-1949.

-            2006 – řešitelka rozvojového projektu MŠMT – Příprava nového studijního oboru Uměnovědná studia.

-            2009 –řešitelka projektu Fondu rozvoje vysokých škol Inovace studijního předmětu Dějiny hudby 2. poloviny 20. století

-            2009-2011 – řešitelka projektu GAČR Německá opera v Olomouci

 

 
Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 18. 2. 18, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: