Knihy, vysokoškolské učebnice a sborníky interních a kmenových externích pedagogů a absolventů doktorského studia Katedry muzikologie FF UPOL od jejího vzniku roku 1992.

Seznam dostupných muzikologických publikací, které lze zakoupit v prodejně odborné literatury UP.    

Seznam všech dostupných publikací aktualizovaný prodejnou.

MONOGRAFIE A SKRIPTA

Bek, Mikuláš

Vybrané problémy hudební sociologie.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1993. 96 s. ISBN 80-7067-318-4

Burešová, Alena

Pavel Bořkovec.
Olomouc. Votobia 1995, 224 s. ISBN 80-85885-36-0

Cantus Iuventutis.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2002. 140 s. ISBN 80-244-0437-0

Černý, Miroslav K.

Hudba antických kultur.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1995. 181 s. ISBN 80-7067-487-3

Kapitoly z metodologie hudební vědy.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1998. 103 s. ISBN 80-7067-914-X

Nástin vývoje symfonie.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2002.

Dohnalová, Lenka

Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR.
Praha Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta 2001. 234 s. ISBN 80-7290-047-1

Havelka, František

Muzikolog a počítač (Úvod do studia počítačové editace hudby).
Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1998. 120 s. ISBN 80-7067-903-4

Hudec, Vladimír

Zdeněk Fibich. Tematický katalog.
Editio Bärenreiter, Praha, 2001, 850 s., ISBN 80-86385-10-8

Jiránek, Jaroslav

Hudební sémantika a sémiotika.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1996. 139 s. ISBN 80-7067-649-3

Zdeněk Fibich.
Druhé, přepracované vyd. Praha. AMU 2000. 307 s. ISBN 80-85883-51-1

Jurková, Zuzana

Kapitoly o mimoevropské hudbě.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1996, 73 s. ISBN 80-7067-598-5. Druhé, doplněné a opravené vydání Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001. 107 s. ISBN 80-244-0302-1.

Křupková, Lenka

Studie ze života a díla Vítězslava Nováka.
1. vyd. Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2006, 224 s. ISBN 80-244-1573-2.

Navrátil, Miloslav

Dějiny hudby.
Přehled evropských dějin hudby (rozšířené vydání). Olomouc. Votobia 2003. 367 s. ISBN 80-7220-143-3

Poledňák, Ivan
Fukač, Jiří:

Úvod do studia hudební vědy.
Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 1995. 146 s. ISBN 80-7067-496-2. Druhé, doplněné a opravené vydání Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001. 260 s. ISBN 80-244-0285-8.

Poledňák, Ivan

Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu.
Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2000. 231 s. ISBN 80-244-0180-0

Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák - člověk, osobnost, tvůrce.
Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2004. 414 s. ISBN 80-244-0932-1

Poledňák, Ivan
a kolektiv autorů

Proměny hudby v měnícím se světě.
Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2007. 352 s. ISBN 978-80-244-1809-4

Sehnal, Jiří

Pavel Josef Vejvanovký a biskupská kapela v Kroměříži.
Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 1993. 112 s. ISBN 80-900031-2-5.

Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský.
Red. J. Sehnal. Brno 1994. ISBN 80-7028-066-2.

Caroli de Liechtenstein - Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata.
Composuerunt Sehnal J. et Pešková J. Pragae 1998. 979 s. Artis musicae antiquioris catalogorum series Vol. V/1 - 2. ISBN 80-7050-292-4, ISBN 80-7058-341-X.

Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři.
Brno 2003. 171 s.

Barokní varhanářství na Moravě. Díl II. Varhany.
Brno 2004, 293 s., ISBN 80-7275-052-06, 80-244-0887-2.

Sehnal, Jiří
Vysloužil, Jiří

Dějiny hudby na Moravě.
Vlastivěda moravská - nová řada, sv. 12. Brno 2001. 311 s. ISBN 80-7275-021-6

Vičarová, Eva

Rakouská vojenská hudba v 19. století a Olomouc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002. 178 s. ISBN 80-244-0401-X

Vičar, Jan

Hudební kritika a popularizace hudby.
1. vyd. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Koniasch Latin Press 1997. 184 s. ISBN 80-85917-27-0

Imprints: Essays on Czech Music and Aesthetics.
Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc (ISBN 80-244-0989-5), Togga Praha (ISBN 80-903589-0-X), 2005. 251 s.

Vičar, Jan
Dykast,Roman

Hudební estetika.
Praha. Akademie múzických umění 1998. 184 s. ISBN 80-85883-30-9

Nahoru

SBORNÍKY

Kritické edice hudebních památek
(Critical Editions of Musical Documents; ed. Jan Vičar a Alena Burešová). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1996. 172 s. (ISBN 80-7067-618-3)

Kritické edice hudebních památek II
(Critical Editions of Musical Documents II; ed. Jan Vičar a Božena Felgrová). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1998. 233 s. (ISBN 80-7067-879-8)

Kritické edice hudebních památek III. Korespondence jako muzikologický pramen a problém
(Critical Editions of Musical Documents III; editor Stanislav Tesař). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1999. 166 s. (ISBN 80-7067-967-0)

Kritické edice hudebních památek IV. Digitalizace památek - metoda jejich ochrany a prezentace? Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace.
(Critical Editions of Musical Documents IV; editor Stanislav Tesař). Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2001. 194 s. (ISBN 80-210-2710-X; ISBN 80-244-0348-X)

Kritické edice hudebních památek V. Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600-2000. In honorem Jiří Sehnal.
(Critical Editions of Musical Documents V; editor Jan Vičar). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 2003. 171 s. (ISBN 80-244-0610-1)

Kritické edice hudebních památek VI. Hudba v Olomouci - historie a současnost I. In honorem Pavel Čotek.
(Critical Editions of Musical Documents VI; editor Eva Vičarová). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 2003. 170 s. (ISBN 80-244-0671-3)

Kritické edice hudebních památek VII. Hudba v Olomouci - historie a současnost II. In honorem Robert Smetana.
(Critical Editions of Musical Documents VII; editor Alena Burešová). Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 2004. 400 s. (ISBN 80-210-2710-X; ISBN 80-244-0348-X)

Musicologica I (editor Jan Vičar). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica 12. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého (Palacký University Publishers), 1993. 146 s. (ISBN 80-7067-222-6)

Musicologica II (editor Jan Vičar). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Philosophica, Philosophica - Aesthetica 14. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1995. 142 s. (ISBN 80-7067-621-3)

Musicologica Olomucensia III. In honorem Jaroslav Jiránek (ed. Jan Vičar a Lenka Křupková). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 15. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1997. 180 s. (ISBN 80-7067-743-0)

Musicologica Olomucensia IV. De consortiis musicis et musicorum musicaeque in Bohemia Moraviaque circulatione 1600-1900 - fontium litterarumque status (Musical Institutions and the Circulation of Music and Musicians in Bohemia and Moravia, 1600-1900 - the State of the Sources and the Current Literature) (ed. Jan Vičar a Eva Slavíčková). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 17. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1998. 230 s. (ISBN 80-7067-881-X)

Musicologica Olomucensia V (ed. Ivan Poledňák a Helena Chaloupková). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 19., 2000, 222 s. (ISBN 80-244-0068-5; ISSN 1212-1193)

Musicologica Olomucensia VI. In honorem Ivan Poledňák (ed. Jan Vičar a František Havelka). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 20 - 2001, 264 s. (ISBN 80-244-0491-5; ISSN 1212-1193)

Musicologica Olomucensia VII. (ed. Paul Christiansen). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 28 - 2005, 147 s. (ISBN 80-244-1055-9; ISSN 1212-1193)

Musicologica Olomucensia VIII. (ed. Jiří Kopecký). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 31 - 2006, 236 s. (ISBN 80-244-1378-7; ISSN 1212-1193)

Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák (ed. Lenka Křupková). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 33 - 2007, 274 s. (ISBN 978-80-244-1716-5; ISSN 1212-1193)

Hudba v Olomuci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec (ed. Eva Vičarová).
Olomouc. Vydavatelství Univerzity Palackého 2007. 337 s., (ISBN 978-80-244-1763-9)
součástí publikace je hudební DVD

Nahoru

EDICE PRAMENŮ

Křupková, Lenka

Korespondence Vítězslava Nováka v letech 1890-1905.
Elektronická edice korespondence. In: www.musicologica.cz 2004

Sehnal, Jiří

Heinrich Ignaz Franz Biber: Instrumentalwerke handschriftlicher Überlieferung,
Graz 1997, IX, 116 S. DTÖ 151.

Adam Michna z Otradovic: Svatoroční muzika.
Praha 2001. AMC Vol. 5

Heinrich Ignaz Franz Biber: Ausgewählte Werke 2.
Salzburg 2001. XVI, 76 s. DMS Bd. 10

Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum - Psalmi 1.
Praha 2003. AMC Vol. 6

Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum - Psalmi 2.
Praha 2003. AMC Vol. 7

Sehnal, Jiří
Vičar, Jan
a studenti

Philipp Jakob Rittler: Requiem Claudiae Imperatricis.
Olomouc 1998. ISMN: M-706513-02-7

Sehnal, Jiří
Bělský, Vratislav

Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum - Compositiones ad honorem B.M.V. - Falsi burdoni..
Editio Bärenreiter 2004. 15, 58 stran, Adam Michna z Otradovic, Compositiones vol. 8
ISMN: M-2601-0300-9.

Silná, Ingrid

Francesco Carlo Müller: Messa in A di Dominica pro tempore Nativitatis vel alio.
Olomouc 2007. ISBN: 978-80-244-1706-6.

Nahoru

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: