Doktorské studium

 

CHARAKTERISTIKA OBORU


       Doktorské studium Teorie a dějin hudby na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci lze studovat v tříleté prezenční nebo kombinované formě. Je koncipováno tak, aby doktorandovi poskytlo prostor pro rozvoj jeho vědeckého zaměření a zároveň přispělo k aktualizaci jeho znalostí z dalších oborů a oblastí hudební vědy. Individuální studijní plán, který na návrh školitele schvaluje oborová rada, předpokládá návštěvu semináře doktorandů a semináře hudební vědy, vypracování a publikování dvou vědeckých studií, úspěšné vykonání čtyř individuálně zaměřených zkoušek z teorie, dějin a estetiky hudby a dále zkoušek z filozofie a dvou cizích jazyků (celkově získání 180 kreditů). Student doktorského programu je na Katedře muzikologie pověřován v přiměřeném rozsahu pedagogickými, vědeckými nebo organizačními úkoly, a to pod dohledem svého školitele nebo pedagoga schváleného oborovou radou. Závěr studia (třetí studijní rok, případně období dalšího jednoho roku po předchozím úspěšném absolvování základního tříletého cyklu) je zaměřen na dokončení disertační práce a přípravu ke státní závěrečné zkoušce.

   Pravidla doktorského studia

 

 

PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA


       Absolvent doktorského studia Teorie a dějin hudby (nositel titulu Ph.D.) je vybaven vědeckými znalostmi, zkušenostmi a metodami umožňujícími jeho samostatné řešení vědeckých úkolů a vysokoškolské působení v oboru hudební věda. Je rovněž plně kvalifikován pro špičkové uplatnění v hudebních institucích (orchestry, operní divadla, muzea, média, redakce, vydavatelství, hudební nadace apod.) či institucích kulturně společenského a správního charakteru.

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


       Požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Teorie a dějiny hudby:

   - absolutorium vysokoškolského magisterského studia hudební vědy na filozofické fakultě (případně oborů hudební výchova, hudební teorie, kompozice či jiných hudebních oborů absolvovaných na pedagogické fakultě, akademii atp.). Případné výjimky vědecky mimořádně disponovaným absolventům nehudebních vysokoškolských oborů (magistrům) může udělit oborová rada;
   - výrazný zájem o vědeckou činnost v oboru hudební věda;
   - znalost dvou světových (muzikologických) jazyků;
   - předložení závažného písemného vstupního projektu zamýšlené disertace v rozsahu cca pěti stran (doporučuje se předem projednat téma disertace se zamýšleným školitelem).

Vlastní přijímací zkouška má formu rozpravy nad disertačním projektem uchazeče a pohovoru z teorie, dějin a estetiky hudby.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA


      Podmínkou přístupu ke státní závěrečné zkoušce je úspěšné splnění všech povinností vyplývajících z tříletého individuálního studijního plánu (získání 180 kreditů). Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ústní a obhajoby disertační práce. Její podrobnou náplň stanovuje oborová rada v souladu s platným studijním a zkušebním řádem doktorského programu na FF UP v Olomouci a s doktorandovým vědeckým zaměřením.

 

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 2. 10. 12, vytvořeno: 14. 2. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: