Muzikologie

Název studijního oboru

Muzikologie

Fakulta

FF

Studium

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

2

Akademický titul

Mgr.

V kombinaci s...

Studium garantuje

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D, E-mail: lenka.krupkova@upol.cz, (+420) 585633287

Katedra muzikologie, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc

Charakteristika oboru

V navazujícím dvouletém jednooborovém magisterském studiu muzikologie si studenti formou specializovaných přednášek a seminářů prohlubují znalosti z dějin a teorie hudby, studují hudební estetiku, teorii skladby, metodologii hudební vědy a další předměty (například edice hudebních památek, hudební pedagogiku, hudební management, autorské právo hudební, hudební žurnalistiku, dramaturgii aj.) a podílejí se na řešení výzkumných projektů olo­moucké Katedry muzikologie. Studium je uzavřeno obhajobou písemné diplomové práce a magisterskou státní závěrečnou zkouškou, která je tvořena zkouškami z teorie, dějin a estetiky hudby a z metodologie hudební vědy. Studenti se mohou rovněž zapsat do souběžného Studia pedagogické způsobilosti a zde absolvováním didaktiky oboru a dalších praktických hudebních disciplín (hlasová výchova, řízení pěveckého sboru, hudební pedagogika aj.) získat učitelskou kvalifikací pro výuku hudební výchovy na středních školách.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent magisterského studia oboru muzikologie je odborník-specialista s možností uplatnit se v rozličných hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách, případně své znalosti dále rozvíjet v doktorském studiu. Na základě individuální odborné profilace během dvouletého magisterského studia je vybaven prohloubenými odbornými znalostmi v jednotlivých oblastech hudební vědy, případně i v oblasti hudebního managementu či hudební žurnalistiky. Po úspěšném absolvování studia získává akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Absolvováním souběžného Studia pedagogic­ké způsobilosti může získat i učitelskou kvalifikací pro výuku na středních školách.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor (UP) – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí,  a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

To top

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUpruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduempty_pageEN
Aktualizováno: 2. 5. 17, vytvořeno: 22. 2. 12,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: