Profil absolventa

Bakalářské studium muzikologie

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia muzikologie je odborník vybavený hudebně teoretickými a historickými znalostmi, jazykovými schopnostmi i praktic­kými hudebními zkušenostmi, které mu umožňují uplatnit se v hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách aj. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Bakalářské studium uměnovědných studií

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent má být díky svým znalostem (základní přehled po uměních v jejich historické i teritoriální rozloze, základní přehled po uměních jako vědních oborech) a dovednostem (jazykovým, organizačním, manažerským atp.) schopen uplatnit se v praxi umělecké, kulturní, osvětové, mediální apod., má být schopen zvládat úkoly v oblastech muzejnictví, knihovnictví, publicistiky, dramaturgie, managementu atp. Absolvent má být rovněž připraven pro vstup do navazujících magisterských programů muzikologie, divadelní vědy, filmové vědy nebo teorie a dějin výtvarných umění. Absolvent získává akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Magisterské studium muzikologie

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent magisterského studia oboru muzikologie je odborník-specialista s možností uplatnit se v rozličných hudebních institucích a organizacích: v odborných ústavech, muzeích, hudebních knihovnách, hudebních nakladatelstvích a vydavatelstvích, ve sdělovacích prostřed­cích, uměleckých agenturách, případně své znalosti dále rozvíjet v doktorském studiu. Na základě individuální odborné profilace během dvouletého magisterského studia je vybaven prohloubenými odbornými znalostmi v jednotlivých oblastech hudební vědy, případně i v oblasti hudebního managementu či hudební žurnalistiky. Po úspěšném absolvování studia získává akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Absolvováním souběžného Studia pedagogic­ké způsobilosti může získat i učitelskou kvalifikací pro výuku na středních školách.

Doktorské studium muzikologie

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia Teorie a dějin hudby (nositel titulu Ph.D.) je vybaven vědeckými znalostmi, zkušenostmi a metodami umožňujícími jeho samostatné řešení vědeckých úkolů a vysokoškolské působení v oboru hudební věda. Je rovněž plně kvalifikován pro špičkové uplatnění v hudebních institucích (orchestry, operní divadla, muzea, média, redakce, vydavatelství, hudební nadace apod.) či institucích kulturně společenského a správního charakteru.

Music OlomoucmusicologicaolomucensiapopkonferenceFB KMUKurz teorie a dějin hudbypruvodce pro 1. rocnikyStuduj muzikologiiStuduj uměnověduStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 13. 11. 13, vytvořeno: 14. 2. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: